Source code of /package/debian/po/vi.po

Last modified: 2012-06-26 16:15:57

Download

# Vietnamese Translation for gWhoIs.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytieriverland.net.au>, 2005-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gwhois 20100515+nmu1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gwhoispackages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-15 23:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-30 16:34+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytieriverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VNgooglegroups.com>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Install gwhois as a whois proxy server?"
msgstr "Cài đặt gói gwhois dưới dạng một trình phục vụ ủy nhiệm whois không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If gwhois is installed as a whois proxy server (using inetd) it will listen "
"on the standard whois port (43) allowing normal whois clients to query it."
msgstr ""
"Nếu gwhois được cài đặt dưới dạng một trình phục vụ ủy nhiệm whois (dùng "
"inetd) thì nó lắng nghe trên cổng whois tiêu chuẩn (43), cho phép các ứng "
"dụng khách whois thông thường gửi yêu cầu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"This can be interesting for example if you want to setup a generic whois "
"server for your company or coworkers which can then use their standard whois-"
"client (e.g. a windows client) and still make use of the intelligent "
"features of gwhois."
msgstr ""
"Trường hợp này có thể là phức tạp hơn nếu bạn muốn thiết lập một máy phục vụ "
"whois chung cho công ty hoặc các bạn đồng nghiệp sử dụng ứng dụng khách "
"whois bình thường (v.d. một ứng dụng khách Windows) mà vẫn còn tận dụng các "
"tính năng hữu ích của gwhois."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Inetd or compatible replacement not installed."
msgstr "Chưa cài đặt inetd hoặc một bản thay thế tương thích."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"You configured gwhois to act as a whois proxy server. This requires inetd or "
"a compatible replacement (in particular the 'update-inetd' binary) which was "
"not found."
msgstr ""
"Bạn đã cấu hình gwhois để hoạt động như là một trình phục vụ ủy nhiệm whois. "
"Trường hợp này yêu cầu siêu trình nền inetd hoặc một bản thay thế tương "
"thích (đặc biệt là bản nhị phân « update-inetd ») mà không tìm thấy."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please install a package providing inet-superserver and reconfigure gwhois "
"or disable proxy operation."
msgstr ""
"Hãy cài đặt một gói cung cấp siêu trình phục vụ inet-superserver và cấu hình "
"lại gwhois; không thì cần phải tắt thao tác ủy nhiệm."