Source code of /package/debian/po/sk.po

Last modified: 2012-06-26 16:15:57

Download

# Slovak translations for gwhois package
# Slovenské preklady pre balík gwhois.
# Copyright (C) 2011 THE gwhois'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gwhois package.
# Slavko <linuxslavino.sk>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gwhois 20100728\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gwhoispackages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-15 23:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:56+0200\n"
"Last-Translator: Slavko <linuxslavino.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <nomail>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Install gwhois as a whois proxy server?"
msgstr "Nainštalovať gwhois ako proxy server whois?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If gwhois is installed as a whois proxy server (using inetd) it will listen "
"on the standard whois port (43) allowing normal whois clients to query it."
msgstr ""
"Ak je gwhois nainštalovaný ako proxy server whois (pomocou inetd), bude "
"načúvať na štandardnom porte whois (43), aby mohli posielať požiadavky bežné "
"klienty whois."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"This can be interesting for example if you want to setup a generic whois "
"server for your company or coworkers which can then use their standard whois-"
"client (e.g. a windows client) and still make use of the intelligent "
"features of gwhois."
msgstr ""
"Toto môže byť zaujímavé, napríklad, ak chcete nastaviť všeobecný server "
"whois pre svoju spoločnosť alebo spolupracovníkov, ktorí potom môžu používať "
"štandardné klienty whois (napr. klient Windows) a pritom stále využívať "
"inteligentné vlastnosti gwhois."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Inetd or compatible replacement not installed."
msgstr "Inetd ani kompatibilná náhrada nie sú nainštalované."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"You configured gwhois to act as a whois proxy server. This requires inetd or "
"a compatible replacement (in particular the 'update-inetd' binary) which was "
"not found."
msgstr ""
"Nastavili ste gwhois tak, aby vystupoval ako proxy server whois. Tento "
"spôsob vyžaduje inetd alebo kompatibilnú náhradu (konkrétne program „update-"
"inetd”), ktoré neboli nájdené."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please install a package providing inet-superserver and reconfigure gwhois "
"or disable proxy operation."
msgstr ""
"Prosím nainštalujte balík, ktorý poskytuje inet-superserver a znova nastavte "
"gwhois alebo zakážte operácie proxy."